Caira’s 5th: The aftermath

in family

“Party!”
“Zzzzzzz.”
“Party!”
“Zzzzzzz.”
“Party!”
“Zzzzzzz.”
“Party!”
“Zzzzzzz….go to sleep Garrett.”
“Party! Party! Cake party! Daddyyyyyyyyyyyyyyy.”